pretty-woman-looking-at-blueprint-while-her-colleague-working-on-it.jpg
 

JÄMERÄ JA PROJEKTEERIMINE

 

Jämerä on projekteerinud ja ehitanud Soomes poorbetoonist kivimaju pea 50 aastat. Jämerä unikaalsed ja energiatõhusad täiskivimajad on saavutanud silmapaistvaid tulemusi arhitektuurikonkurssidel ja Soome Elamumessidel.  Näiteks 2015. aastal valiti Jämerä messimaja Leija Soome Ehitusala Meistrite ja Inseneride Liidu (Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL) poolt ehitustehniliselt Vantaa elamumessi parimaks objektiks. Aastal 2022 võitis Naantali elamumessil Jämerä messimaja Aurinkolinna nii parima näitusepaiga kui ka parima sisekujunduse avaliku hääletuse. 

Eestis oleme projekteerinud ja ehitanud Jämerä maju alates aastast 2002. Oleme kogenud spetsialistide meeskond, kes teenindab kliente üle Eesti. 

Jämerä arhitektid on spetsialiseerinud poorbetoonist kivimajade projekteerimisele ja arvestavad juba eskiisi koostades, et hoone kandekonstruktsioon vastaks materjalide mõõtudele ning oleks seega hiljem ka kiirelt ja mõistlike kuludega püstitatav. See on lisakindlus kliendile, et pakutud lahendus on ka reaalselt teostatav ja ei jää pelgalt unistuseks ilusa projekti näol.

Jämerä pakub laia valikut kataloogiprojekte, aga kui nende hulgast päris ideaalset ei leia, siis on võimalik meilt tellida soovitud projekti muudatused või täiesti individuaalne majaprojekt. Projekteerimise alustamiseks on vaja hankida kohalikult omavalitsuselt projekteerimistingimused või kehtiva detailplaneeringu väljatrükk. Lisaks on projekteerimiseks vaja hankida võrguvaldajate tehnilised tingimused ning tellida krundi digitaalne alusplaan. Kui on vajalikud soovid ja dokumendid koos, võta ühendust meie esindatega.

Jämerä pakub projekteerimisel täielikku teenuste paketti:

 • koostame hoone eskiisi 3D piltidega
 • koostame ehitusprojekte (eelprojekt ja vajadusel põhiprojekt)
 • koostame eriosade projekte (elekter, vesi-kanalisatsioon, küte-ventilatsioon-jahutus)
 • pakume geodeesiat
 • pakume energiamärgise arvutamist ja märgise väljastamist
 • koostame kogu vajaliku dokumentatsiooni ehitusloa taotlemiseks ja saamiseks

Miks tellida arhitektuurne eelprojekt Jämerält

 Jämerä projekteerimine on seotud reaalse ehitussuunaga, mida oleme teinud poorbetoonsüsteemist ehitades Eestis üle 20 aasta. Meie poolt saab tuge ka ehitusküsimuste lahendamisel, kuna tegeleme oma tiimidega sellega igapäevaselt.  

Kogu projekteerimine toimub 3D mudelis. Et tekiks selge arusaam tulevase hoone väljanägemisest materjalide ja proportsioonide osas, siis teeme igale projektile varajasest projekteerimise faasist alates 3D pilte. Nii on projekteerimise protsessis läbirääkimised ja muudatused lihtsamad ja sujuvamad.  

3D mudelisse on ka Jämerä tooted, mille toodab Bauroci tehas, juba eskiisi etapist alates sisse planeeritud õigete mõõtmetega ja kohe on arvestatud vastava konstruktsioonilise lahendusega. See puudutab nii silluseid, nende kandepindasid kui ka vahelae ja katuslae paneele. Sellega seonduvalt on planeeritud nii avade suurused kui ka kandvate elementide vahed ja paigutus arvesse võttes toodete erinõudeid. Seega ei ole vaja hiljem enam maja plaane vaja ümber kohandada toodetele. 

Sellest tulenevalt on koos korruste plaanidega saadaval ka silluste/talade plaanid ning paneelilaotiste plaanid. Olenevalt projekti ja pinnase keerukusest võib olla vajadus teha juurde silluste ja talade koormusarvutus ning vundamendi taldmiku ja vundamendi tugevusarvutus, mida samuti pakume. 

Lisaks eelprojektis nõutavale jooniste täpsusele kirjeldame plaanidel, lõigetel ja vaadetel rohkem detaile. Seetõttu on osavamal ehitajal võimalik meie jooniste järgi põhiküsimustest aru saada ilma järgmise projekteerimisetapita. Joonistel esitatakse rohkem mõõte ja tarinditüüpide kirjeldusi ning näidatakse rohkem detaile nagu sademevee äravoolud, käigusillad, redelid, lumetõkked jms. Samuti lahendame projekteerimise käigus ära tähtsamad küsimused hoonet teenindavate seadmete ja šahtide paiknemise osas.   

Lisaks eelprojektis välja toodud lõigetele saame kõikidest maja osadest vajadusel lõikeid juurde teha, et näha konkreetses kohas konstruktiivseid lahendusi. See aitab nii hoone ruumide kasutamist keerulisemate lahenduste puhul paremini ette kujutada kui ka ehitamisel tekkivatele küsimustele vastuseid leida. 

Tüüplahendustele on meil välja töötatud hoone põhilised sõlmed, mida vajadusel kohandame konkreetsele projektile. Pakume välja detailselt lahendatud välisseina/vundamendi sõlme, maani akna ja ukse sõlme ning räästa/parapeti sõlmed. 

Koostame ka akende spetsifikatsiooni vastavalt ava mõõtmetele eelprojektis. Selle järgi saab juba varakult küsida ka esialgse akende pakkumise. Akende tellimisel on vajalik kontrollida avade tegelikud mõõdud ning kohandada tellimust vastavalt spetsiifilistele akna tüüpidele (lükanduksed, uputatud aknad). 

Mida sisaldab ARHITEKTUURNE EELPROJEKT

Arhitektuurne eelprojekt standardi järgi: 


Tekstilises osas esitatakse: 

 • normdokumendid ja lähteülesanne 
 • projekteeritud ehitise paigutust krundil, ühendusi, vahekauguseid, paiknemisega seotud piiranguid, vastavust ehitusõigusele 
 • hoone arhitektuurilahendust, selle lähtekohti, ruumirühmi, funktsionaalset skeemi 
 • energiatõhususe ja sisekliima tagamise arhitektuurset üldkontseptsiooni ja asjakohaseid arhitektuurilahendusi; kirjeldatakse ruumide loomulikku valgustust ja päikesekaitset. 
 • hoone ruumide funktsioonid 
 • ehitise kui terviku ja projekteeritud hooneosade/seadmete kasutusiga 
 • konstruktsioonitüüpide, kandeskeleti, trepi kirjeldus 
 • konstruktsioonitüüpide ja avatäidete ehitusfüüsikalised parameetrid (võib ka graafiliselt esitada) 
 • niiskusturvalisuse ja õhupidavuse tagamise põhimõtteid ning piirdetarindite soojusliku ja niiskusliku toimivuse tagamise lahendusi. 
 • hooldusjuurdepääsude ja hoolduseks vajalike tarindite paiknemise üldpõhimõtteid 
 • hoone tehnilised andmed 
 • ruumide eksplikatsioon 
 • projektlahenduste sobivuse hinnangud ja juhised ehitusprojekti sisearhitektuuriosa, ehituskonstruktsioonide osa, tehnosüsteemide osade koostajatele projekteerimisrühmasisese konsultatsioonina (tihtipeale jäetakse siiski eelprojektist välja) 

Graafilises osas esitatakse: 

 • korruseplaanid (telg- ja välisgabariidid, põhilised kõrgusmärgid) 
 • vaated (s.h fassaadivalgustus ja fassaadimaterjalide kirjeldused) 
 • lõiked 
 • katuseplaani lahendus 
 • hoonet teenindavate seadmete, peamiste torustike ning kanalite kulgemisteede, šahtide paiknemine (tihtipeale jäetakse siiski eelprojektist välja) 
 • peamiste hooldusjuurdepääsude ja hoolduseks vajalike tarindite paiknemine 


Kokkuvõtlikult saab Jämerä projektist: 


 • Tugi ja konsultatsioonid ehitusküsimustes 
 • 3D pildid projekteerimise esimesest faasist alates 
 • Plaanilahendused arvestavad kohe Jämerä toodetega 
 • Plaanilahendused põhimõõtmetega (hoone telgmõõtmed ja ruumide gabariidid), konstruktsioonide tarinditüüpide tähistega, hoonet teenindavate seadmete ja šahtidega 
 • Katuse plaanilahendus, kus näidatakse kalded, sademevee voolusuund, äravoolud ja korstnad, hoonet teenindavate tehnoseadmete paiknemine, ehitustooted (näiteks käigusillad, turvavarustus, redelid, lumetõkked, rennid jms) 
 • Ehitustoodete ja seadmete paiknemine (näiteks uksed, aknad, trepid, pandused, käsipuud, ventilatsioonirestid, tuulutid jms) ning hooldusjuurdepääsuteede kirjeldused 
 • Vaated kõrgusarvude ja telgmõõtmetega ning viimistlusmaterjalide kirjeldusega 
 • Peamised lõiked kõrgusarvude ja telgmõõtmetega ning konstruktsioonide tarinditüüpide kirjeldustega 
 • Vajadusel lisalõiked ehituse hõlbustamiseks 
 • Sõlmed 1:20 mõõtkavas:  
 • ehitusfüüsikalise toimivuse tagamise jaoks kriitilised põhisõlmed 
 • radooniturvalisuse tagamise jaoks kriitilised põhisõlmed 
 • välisseina/vundamendi sõlm 
 • maani akna ja ukse sõlm 
 • räästa/parapeti sõlmed 
 • Avatäidete spetsifikatsioon 

 

Projekti realiseerimiseks pakub Jämerä ka ehitusteenust. Tellija saab valida mitme erineva paketi vahel: